نارام شنبه 1394/12/8 11:29 قبل از ظهر نظرات ()
اوقات خوش ، آن بود که با دوست به‌ سر رفت
باقی ، همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود

---
بس تجربه کردیم در این دار مکافات
با دردکشان هر که در افتاد ، ور افتاد !

---
عاقلان نقطه‌ی پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند

---
جلوه‌گاه رخ او ، دیده‌ی منْ تنها نیست
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند

---
گوئی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت !
---
در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز
استاده‌ام چو شمع ، مترسان ز آتشم !

---
ناز پرورد تنعم ، نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باشد

---
خوش بوَد گر محک تجربه آید به میان
تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد !
---
خورشید مِی ، ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی ، ترک خواب کن
---
نقشی بر آب می‌زنم از گریه ، حالیا !
تا کی شود قرین حقیقت ، مجاز من


#حافظ