نارام یکشنبه 1395/01/22 10:33 قبل از ظهر نظرات ()این قافله‌ی عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد

#خیام