نارام چهارشنبه 1395/02/22 10:57 قبل از ظهر نظرات ()
چه امید بندم در این زندگانى ؟
که در ناامیدى سرآمد جوانى
سرآمد جوانی و ما را نیامد
پیام وفایى از این زندگانى

بنالم ز محنت همه روز تا شام
بگریم ز حسرت همه شام تا روز
تو گویى سپندم بر این آتشِ طور
بسوزم از این آتشِ آرزو سوز

بوَد کاندرین جمع ناآشنایان
پیامى رساند مرا آشنایى ؟
شنیدم سخن‌ها ز مهر و وفا ، لیک
ندیدم نشانى ز مهر و وفایى

چو کس با زبان دلم آشنا نیست
چه بهتر که از شکوه خاموش باشم
چو یارى مرا نیست هم‌درد ، بهتر
که از یاد یاران فراموش باشم #دکتر_علی_شریعتی