نارام دوشنبه 1395/03/24 08:16 قبل از ظهر نظرات ()
چه خواهد کرد با شاهان ، ندانم
که با چون من گدایی ، عشقت این کرد !

از اول مهربانی کرد و آنگاه
چو با او مهر ورزیدیم ، کین کرد

گدایی بر سر کویت نشسته
به رفتن ، آسمان‌ها را زمین کرد

نه صاحبْ‌ طبع را عاشق توان ساخت
نه شیطان را توان روح الامین کرد

کسی کز غیر تو دامن بیفشانْد ،
کلیدِ دولت اندر آستین کرد

تویی ختمِ نکویان و ز لعلت
نکویی خاتمِ خود را نگین کرد

چو از تو سیف فرغانی سخن راند ،
همه آفاق ، پُر دُرِّ ثمین کرد

غمت را طبعِ او زین‌سان سخن ساخت ،
که گل را نَحْل داند انگبین کرد


#سیف_فرغانی