نارام چهارشنبه 1395/03/26 08:25 قبل از ظهر نظرات ()چو هیزم ارچه بسی سوختی ، ولی خامی
که همچو دیگ نجوشیدی از حرارت عشق !

#سیف_فرغانی