شعرانه ------------------------------------------- ای مرغ سحر ! عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد ✽ ✽ ✽ این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند کان را که خبر شد ، خبری باز نیامد ------------------------------------------- tag:http://best--poems.mihanblog.com 2017-03-21T14:28:34+01:00 mihanblog.com مسعود سعد سلمان - رباعیات 12 2017-03-17T05:57:39+01:00 2017-03-17T05:57:39+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1157 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════در آرزوی بوی گل نوروزمدر حسرت آن نگار عالم سوزماز شمع سه گونه کار می‌آموزممی‌گریم و می‌گدازم و می‌سوزم────────────────آن کو گوید هست قضا تیشه‌ی منیک شاخ نتابد زدن از بیشه‌ی مناندیشه شده‌ست از جهان پیشه‌ی منکس را نبُود طاقت اندیشه‌ی من────────────────از چشم من ار سرشک بتوان رُفتنبس دُرّ گرانمایه که بتوان سُفتنور بی تو بُود هیچ بِنَتْوان خفتنکاری باشد چنانکه نتوان گفتن────────────────زنده به تو مانده‌ام من ای جان جهان !زیرا که بدیده‌ام به تیمار تو جانه
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
در آرزوی بوی گل نوروزم
در حسرت آن نگار عالم سوزم

از شمع سه گونه کار می‌آموزم
می‌گریم و می‌گدازم و می‌سوزم

────────────────
آن کو گوید هست قضا تیشه‌ی من
یک شاخ نتابد زدن از بیشه‌ی من

اندیشه شده‌ست از جهان پیشه‌ی من
کس را نبُود طاقت اندیشه‌ی من

────────────────
از چشم من ار سرشک بتوان رُفتن
بس دُرّ گرانمایه که بتوان سُفتن

ور بی تو بُود هیچ بِنَتْوان خفتن
کاری باشد چنانکه نتوان گفتن

────────────────
زنده به تو مانده‌ام من ای جان جهان !
زیرا که بدیده‌ام به تیمار تو جان

هر جا که موافقت درآید به میان
صد سال توان زیست به یک جا آسان

────────────────
چون دانش بود مهربان دایه‌ی من
از فخر و شرف زد همه پیرایه‌ی من

از مایه‌ی من بلند شد پایه‌ی من
من دریایم ؛ کم نشود مایه‌ی من

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 11 2017-03-17T05:55:53+01:00 2017-03-17T05:55:53+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1156 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════تا روز ، همه شب از هوس بیدارمتا شب ، همه روز در غم و تیمارمیا رب ! تو نکو کن که تبه شد کارمدانم که کنی ، اگرچه بدکردارم────────────────از دل ، به دم آتشی برانگیخته‌اموز دیده به جای آب ، خون ریخته‌امبا عشق تو جان و دل درآمیخته‌امنتوان جستن که محکم آویخته‌ام────────────────آن مرد که در سخن جهانی‌ست منمآن گوهر قیمتی که کانی‌ست منمآن تن که سرشته از روانی‌ست منمآن گو که سراپای زبانی‌ست منم────────────────از بلبل ، نالنده‌تر و زارترموز زرد گل ، ای نگار ! بیم
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
تا روز ، همه شب از هوس بیدارم
تا شب ، همه روز در غم و تیمارم

یا رب ! تو نکو کن که تبه شد کارم
دانم که کنی ، اگرچه بدکردارم

────────────────
از دل ، به دم آتشی برانگیخته‌ام
وز دیده به جای آب ، خون ریخته‌ام

با عشق تو جان و دل درآمیخته‌ام
نتوان جستن که محکم آویخته‌ام

────────────────
آن مرد که در سخن جهانی‌ست منم
آن گوهر قیمتی که کانی‌ست منم

آن تن که سرشته از روانی‌ست منم
آن گو که سراپای زبانی‌ست منم

────────────────
از بلبل ، نالنده‌تر و زارترم
وز زرد گل ، ای نگار ! بیمارترم

از شاخ شکوفه سرنگونسازترم
وز نرگس نوشکفته بیمارترم

────────────────
ای جان جهان ! تا خبرت یافته‌ام ،
دل را همه در رهگذرت یافته‌ام

پنداری بی دردسرت یافته‌ام ؟
نه نه که به خون جگرت یافته‌ام

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 10 2017-03-17T05:18:42+01:00 2017-03-17T05:18:42+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1155 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════گفتم شکرت به خلق کیهان گویمچون تنهایم همی به یزدان گویمتا جان دارم شکر تو از جان گویمتا بازپسین نفس همه آن گویم────────────────من به الم ای صنم ! گرفتار نیَمور می‌باشم به رنج و پندار نیمیار است مرا غم تو ؛ بی یار نیمجان می‌کنم از هجر تو ؛ بیکار نیم────────────────من دوش که از هجر تو در تاب شدم ،جان تو که گر چو شمع در خواب شدماز دیده و دل در آتش و آب شدمبر جام چو بر آینه سیماب شدم────────────────ای دشمن و دوست مر تو را یک عالمخاری و گلی با من و با ی
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
گفتم شکرت به خلق کیهان گویم
چون تنهایم همی به یزدان گویم

تا جان دارم شکر تو از جان گویم
تا بازپسین نفس همه آن گویم

────────────────
من به الم ای صنم ! گرفتار نیَم
ور می‌باشم به رنج و پندار نیم

یار است مرا غم تو ؛ بی یار نیم
جان می‌کنم از هجر تو ؛ بیکار نیم

────────────────
من دوش که از هجر تو در تاب شدم ،
جان تو که گر چو شمع در خواب شدم

از دیده و دل در آتش و آب شدم
بر جام چو بر آینه سیماب شدم

────────────────
ای دشمن و دوست مر تو را یک عالم
خاری و گلی با من و با یک عالم

در بسته به تو مهر و وفا یک عالم
مانده ز تو در خوف و رجا یک عالم

────────────────
بر روی تو مهربان و دلسوز منم
پیش تو به مهرگان و نوروز منم

بر لشکر هجران تو پیروز منم
سردفتر عاشقان امروز منم

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 9 2017-03-14T04:51:50+01:00 2017-03-14T04:51:50+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1154 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════تا کی غم یار و درد فرزند کشم ؟بیمار فراق خویش و پیوند کشم ؟تا چشم گشاده‌ام همی بند کشمای چرخ فلک ! محنت تو چند کشم ؟────────────────بربسته شد از بستن ماتم ، دستمامروز نگویند که من خود هستماز بیم و امیدِ شادی و غم رَستمبرداشتم از جهان دل و بنشستم────────────────ای کرده مرا به عشق گمراه تمام !بَرنایدم از ضعف ، همی آه تمامای سرو گل اندام من ! ای ماه تمام !پیرم کردی نگشته یک ماه تمام !────────────────گفتم کاین دل به داغ نام تو کنمگویی که دو دیده جای گام تو
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
تا کی غم یار و درد فرزند کشم ؟
بیمار فراق خویش و پیوند کشم ؟

تا چشم گشاده‌ام همی بند کشم
ای چرخ فلک ! محنت تو چند کشم ؟

────────────────
بربسته شد از بستن ماتم ، دستم
امروز نگویند که من خود هستم

از بیم و امیدِ شادی و غم رَستم
برداشتم از جهان دل و بنشستم

────────────────
ای کرده مرا به عشق گمراه تمام !
بَرنایدم از ضعف ، همی آه تمام

ای سرو گل اندام من ! ای ماه تمام !
پیرم کردی نگشته یک ماه تمام !

────────────────
گفتم کاین دل به داغ نام تو کنم
گویی که دو دیده جای گام تو کنم

دیدم که اگر کار به کام تو کنم
جان در سر کار یک سلام تو کنم

────────────────
وصف لب رنگین تو از دل جویم
در آرزوی زلف تو ، سنبل بویم

تا پر خون شد ز دیده چون گل ، رویم
وصف تو همه روز به بلبل گویم

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 8 2017-03-14T04:49:54+01:00 2017-03-14T04:49:54+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1153 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════آتش به سرم همی فرو ریزد عشقدود از دل من همی برانگیزد عشقبا دلجویان همی نیامیزد عشقگویی که ز جان من همی خیزد عشق────────────────دل می‌ندهد که از تو بردارم دلیا تا به کسی کم از تو بگذارم دلدانی چه کنم ؟ گم شده انگارم دلبگریزم و در پیش تو بسپارم دل────────────────آن دل که نخواستت چه نام است آن دل ؟نه از در پرسش و سلام است آن دلدیوانه و ابله تمام است آن دل !بیزارم از آن دل و کدام است آن دل ؟────────────────ای غمزه‌ی تو کَشُفْته بنیاد دلمکم زادی و مهر توست
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
آتش به سرم همی فرو ریزد عشق
دود از دل من همی برانگیزد عشق

با دلجویان همی نیامیزد عشق
گویی که ز جان من همی خیزد عشق

────────────────
دل می‌ندهد که از تو بردارم دل
یا تا به کسی کم از تو بگذارم دل

دانی چه کنم ؟ گم شده انگارم دل
بگریزم و در پیش تو بسپارم دل

────────────────
آن دل که نخواستت چه نام است آن دل ؟
نه از در پرسش و سلام است آن دل

دیوانه و ابله تمام است آن دل !
بیزارم از آن دل و کدام است آن دل ؟

────────────────
ای غمزه‌ی تو کَشُفْته بنیاد دلم
کم زادی و مهر توست همزاد دلم

از تو به فلک رسیده فریاد دلم
بیچاره دلم گر نکنی یاد دلم

────────────────
جان هر ساعت ز کار زاری دهدم
هر روز زمانه بیش کاری دهدم

از بخت ، گلی خواهم و خاری دهدم
باشد روزی که روزگاری دهدم

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 7 2017-03-14T04:31:32+01:00 2017-03-14T04:31:32+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1152 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════اندیشه مکن به کارها در بسیارکاندیشه‌ی بسیار ، بپیچاند کارکاری که به رویت آید آسان بگزارور نتوانی ، به کاردانان بسپار────────────────گویی که هوا به زیر گرد است امروزبا سرما ، خلق را نبرد است امروزدست من و پای من به درد است امروزبفروز آتش که سخت سرد است امروز────────────────عشقت کِشتم که غم دِرودم شب و روزجان کاستم و رنج فزودم شب و روزدل را به هوا بیازمودم شب و روزبی دل بودم که بی تو بودم شب و روز────────────────خورشید رُخا ! وصل تو جویم همه روزچون سایه
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
اندیشه مکن به کارها در بسیار
کاندیشه‌ی بسیار ، بپیچاند کار

کاری که به رویت آید آسان بگزار
ور نتوانی ، به کاردانان بسپار

────────────────
گویی که هوا به زیر گرد است امروز
با سرما ، خلق را نبرد است امروز

دست من و پای من به درد است امروز
بفروز آتش که سخت سرد است امروز

────────────────
عشقت کِشتم که غم دِرودم شب و روز
جان کاستم و رنج فزودم شب و روز

دل را به هوا بیازمودم شب و روز
بی دل بودم که بی تو بودم شب و روز

────────────────
خورشید رُخا ! وصل تو جویم همه روز
چون سایه از آن در تک و پویم همه روز

از بس که دعای وصل گویم همه روز
بر خاک بُود چو سایه رویم همه روز

────────────────
معشوقه دلم به آتش انباشت چو شمع
بر رویم ، زرد گل بسی کاشت چو شمع

او خفت و مرا ز دور بگذاشت چو شمع
تا روز به یک سوختنم داشت چو شمع

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 6 2017-03-10T05:47:43+01:00 2017-03-10T05:47:43+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1151 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════خون در تن من که اصل نیروست ، نماندوآن اصل که طبع و دیده را خوست ، نماندبر من به جز از نام تو ای دوست ! نماندچون چنگ توام به جز رگ و پوست نماند────────────────دیدار تو از نعمت دو جهان خوش‌تروز عمر ،‌ وصال تو فراوان خوش‌ترمن عشق تو ، ای عشق تو از جان خوش‌تر !پنهان دارم که عشق پنهان خوش‌تر────────────────زاندیشه‌ی هجران و ز نادیدن یاردل خون شد و دیده خون همی گرید زارگویم ز غم فراق ، روزی صد بارکاین عشق چه آفت است یا رب ؟! زنهار────────────────پیوست فلک با
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
خون در تن من که اصل نیروست ، نماند
وآن اصل که طبع و دیده را خوست ، نماند

بر من به جز از نام تو ای دوست ! نماند
چون چنگ توام به جز رگ و پوست نماند

────────────────
دیدار تو از نعمت دو جهان خوش‌تر
وز عمر ،‌ وصال تو فراوان خوش‌تر

من عشق تو ، ای عشق تو از جان خوش‌تر !
پنهان دارم که عشق پنهان خوش‌تر

────────────────
زاندیشه‌ی هجران و ز نادیدن یار
دل خون شد و دیده خون همی گرید زار

گویم ز غم فراق ، روزی صد بار
کاین عشق چه آفت است یا رب ؟! زنهار

────────────────
پیوست فلک با من پیکار دگر
از یک غارم کشید در غار دگر

ای بر طاعت ز خلق در کار دگر !
بنمای مرا جهان به یک بار دگر

────────────────
در عشق تو همچو ابر می‌گریم زار
وز درد ، چو برگ زرد دارم رخسار

از زردی روی و گریه ای طُرفه نگار !
در روی ، خزان دارم و در دیده بهار !

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 5 2017-03-10T05:45:47+01:00 2017-03-10T05:45:47+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1150 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════تا دل به هوای تو گرفتار آمدجان در تن من تو را خریدار آمدای آنکه رخت چون گل پربار آمداز گلبن تو نصیب من خار آمد────────────────چون غنچه رهی راز تو در دل داردترسم که غم عشق چنین نگذاردور باد شود دیده و باران باردچون گل همه اسرار تو بیرون آرد────────────────گر زر گردی ، جفا عیار تو بُودور گل گردی ،‌ برگ تو خار تو بودای دشمن آنکه دوستدار تو بود !بی یار بُود هر آنکه یار تو بود────────────────چرخ فلک از قضا یکی پیکان زدزانو به زمین زد و مرا بر جان زدگفتم چه
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
تا دل به هوای تو گرفتار آمد
جان در تن من تو را خریدار آمد

ای آنکه رخت چون گل پربار آمد
از گلبن تو نصیب من خار آمد

────────────────
چون غنچه رهی راز تو در دل دارد
ترسم که غم عشق چنین نگذارد

ور باد شود دیده و باران بارد
چون گل همه اسرار تو بیرون آرد

────────────────
گر زر گردی ، جفا عیار تو بُود
ور گل گردی ،‌ برگ تو خار تو بود

ای دشمن آنکه دوستدار تو بود !
بی یار بُود هر آنکه یار تو بود

────────────────
چرخ فلک از قضا یکی پیکان زد
زانو به زمین زد و مرا بر جان زد

گفتم چه زنی ؟‌ بیوفتادم کآن زد
والله که چنین زخم دگر نتوان زد

────────────────
آن را که ز بخت ، دستیاری باشد
باید که ز طبع در بهاری باشد

باشد زینسان که گفتم ، آری باشد
آنجا باشد که اختیاری باشد

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 4 2017-03-10T05:27:00+01:00 2017-03-10T05:27:00+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1149 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════گر تو به سفر شدی نگارا ! شایدماهی و مَه از سفر شدن نآسایداز کاهش و از فزایشت عیبی نیستمه گاه بکاهد و گهی افزاید────────────────چون بند تو بنده را همی پند بُوددر بند تو بنده‌ی تو خرسند بودلیکن پایش چه درخور بند بود ؟ور نیز بُود ، غایت آن چند بود ؟────────────────گر صبر کنم عمر همی باد شودور ناله کنم عدو همی شاد شودشادیّ عدو نجویم و صبر کنمشاید که فلک در این میان راد شود────────────────تا این دل من تو را خریدار آمددر دست بلا و غم گرفتار آمدنزد تو ، تن عز
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
گر تو به سفر شدی نگارا ! شاید
ماهی و مَه از سفر شدن نآساید

از کاهش و از فزایشت عیبی نیست
مه گاه بکاهد و گهی افزاید

────────────────
چون بند تو بنده را همی پند بُود
در بند تو بنده‌ی تو خرسند بود

لیکن پایش چه درخور بند بود ؟
ور نیز بُود ، غایت آن چند بود ؟

────────────────
گر صبر کنم عمر همی باد شود
ور ناله کنم عدو همی شاد شود

شادیّ عدو نجویم و صبر کنم
شاید که فلک در این میان راد شود

────────────────
تا این دل من تو را خریدار آمد
در دست بلا و غم گرفتار آمد

نزد تو ، تن عزیز من خوار آمد
چونین که تویی ، با تو مرا کار آمد

────────────────
مونس همه شب خیال دلجوی تو بود
در چنگ ، نه زلف غالیه بوی تو بود

هرچند شبی سیه‌تر از موی تو بود
امّید به آفتاب چون روی تو بود

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 3 2017-03-08T03:16:45+01:00 2017-03-08T03:16:45+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1148 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════آن بت که هوای او بداندیش من استمجروحم و غمزگان او نیش من استآن مَه که همیشه عشق او کیش من استاینک چو مهی نشسته در پیش من است────────────────تا تن به غم هجر تو نابود شده‌ستجان ، تار بلا و رنج را پود شده‌ستاز عشق تو مایه دردسر سود شده‌ستزآن چون آتش ، همه دمم دود شده‌ست────────────────اشک من و رخسار تو همرنگ شده‌ستروز من و زلف تو شَبَه‌رنگ شده‌ستگیتی بر من چون دهنت تنگ شده‌ستهمچون دل تو ، جان من از سنگ شده‌ست────────────────تا بار غمت نهاده بر محمل ماست ،
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
آن بت که هوای او بداندیش من است
مجروحم و غمزگان او نیش من است

آن مَه که همیشه عشق او کیش من است
اینک چو مهی نشسته در پیش من است

────────────────
تا تن به غم هجر تو نابود شده‌ست
جان ، تار بلا و رنج را پود شده‌ست

از عشق تو مایه دردسر سود شده‌ست
زآن چون آتش ، همه دمم دود شده‌ست

────────────────
اشک من و رخسار تو همرنگ شده‌ست
روز من و زلف تو شَبَه‌رنگ شده‌ست

گیتی بر من چون دهنت تنگ شده‌ست
همچون دل تو ، جان من از سنگ شده‌ست

────────────────
تا بار غمت نهاده بر محمل ماست ،
در جستن تو بادِ هوا حاصل ماست

دائم سر کوی عاشقی منزل ماست
رنگ رخ تو گواه درد دل ماست

────────────────
آرام ز خویشتن جدا خواهم کرد
جان از قِبَلِ تو در فنا خواهم کرد

تو پنداری تو را رها خواهم کرد ؟
تا جان دارم تو را وفا خواهم کرد

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 2 2017-03-08T03:14:44+01:00 2017-03-08T03:14:44+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1147 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════آویخته در هوای جان‌آویزتبی‌رنگ شدم ز عشق رنگ‌آمیزتخون شد جگرم ز غمزه‌ی خونریزتتا خود چه کند فراق شورانگیزت────────────────در ماه چه روشنی که در روی تو نیست ؟ور خُلْد چه خرّمی که در کوی تو نیست ؟مشک ختنی چو زلف خوشبوی تو نیستیکسر هنری ، عیب تو جز خوی تو نیست────────────────از چرخ چو بر تو مهر فرزندی نیستدلتنگی کردن از خردمندی نیستچون کار تو چونانکه تو بپْسندی نیستدر روی زمین هیچ چو خرسندی نیست────────────────از حِصن بلند ، دوزخ سرد مراستبا خون دو دیده چ
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
آویخته در هوای جان‌آویزت
بی‌رنگ شدم ز عشق رنگ‌آمیزت

خون شد جگرم ز غمزه‌ی خونریزت
تا خود چه کند فراق شورانگیزت

────────────────
در ماه چه روشنی که در روی تو نیست ؟
ور خُلْد چه خرّمی که در کوی تو نیست ؟

مشک ختنی چو زلف خوشبوی تو نیست
یکسر هنری ، عیب تو جز خوی تو نیست

────────────────
از چرخ چو بر تو مهر فرزندی نیست
دلتنگی کردن از خردمندی نیست

چون کار تو چونانکه تو بپْسندی نیست
در روی زمین هیچ چو خرسندی نیست

────────────────
از حِصن بلند ، دوزخ سرد مراست
با خون دو دیده چهره‌ی زرد مراست

صد یار عزیزِ ناجوانمرد مراست
کس را چه غم است کاین همه درد مراست ؟

────────────────
تا من سر آن روی چو مَه خواهم داشت
بر لشکر عشق تو سپه خواهم داشت

هر جا که روی ، پسِ تو ره خواهم داشت
بازارچه‌ی تو را تبه خواهم داشت

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - رباعیات 1 2017-03-08T02:26:38+01:00 2017-03-08T02:26:38+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1146 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════بر کار به جز زبان نمانده‌ست مرادر تن گویی که جان نمانده‌ست مرابندی‌ست گران که جان نمانده‌ست مرااز پای جز استخوان نمانده‌ست مرا────────────────افکند دلم زمانه در زاری‌هادر دیده‌ی من سرشت بیداری‌هاامّید تو می‌داد مرا یاری‌هاتا جان نبرم چنین به دشواری‌ها────────────────دل در هوس تو بسته بودم همه شبوز اندُه تو نرسته بودم همه شباز هجر تو دلشکسته بودم همه شبسر بر زانو نشسته بودم همه شب────────────────چون همت تو به حال من مقرون استامّید مرا به بخت روز افزون ا
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
بر کار به جز زبان نمانده‌ست مرا
در تن گویی که جان نمانده‌ست مرا

بندی‌ست گران که جان نمانده‌ست مرا
از پای جز استخوان نمانده‌ست مرا

────────────────
افکند دلم زمانه در زاری‌ها
در دیده‌ی من سرشت بیداری‌ها

امّید تو می‌داد مرا یاری‌ها
تا جان نبرم چنین به دشواری‌ها

────────────────
دل در هوس تو بسته بودم همه شب
وز اندُه تو نرسته بودم همه شب

از هجر تو دلشکسته بودم همه شب
سر بر زانو نشسته بودم همه شب

────────────────
چون همت تو به حال من مقرون است
امّید مرا به بخت روز افزون است

سُمْجم همه پر نعمت گوناگون است
زین بیش شود آنچه مرا اکنون است

────────────────
امروز به شهرِ حُسن همنام تو نیست
عاشق همه زیر سایه‌ی بام تو نیست

ای دوست ! ندانی که دلارام تو کیست
ای عشق ! نه آگهی که در دام تو کیست

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 7 2017-03-05T04:53:34+01:00 2017-03-05T04:53:34+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1145 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════غم بگذرد از من چو به من برگذری توآن لحظه شوم شاد که در من نگری تواز نازکی پای تو ای یار ! دل منرنجه شود ار سوسن و نسرین سپری تووین دیده‌ی روشن چو من از بهر تو خواهمخواهم که بدین دیده‌ی روشن گذری تواز غایت خوبی که دگر چون تو نبینمگویم که همانا ز جهانِ دگری توبخریده‌امت من به دل و جان و تو دانیشاید که دل و جان من از غم بخری توزاندازه همی بگذرد این رنج و تو از منچون بشنوی آن قصه ، بدان برگذری تواز خود خبرم نیست شب و روز ، ولیکندارم خبر از تو که ز من بی‌خب
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
غم بگذرد از من چو به من برگذری تو
آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو

از نازکی پای تو ای یار ! دل من
رنجه شود ار سوسن و نسرین سپری تو

وین دیده‌ی روشن چو من از بهر تو خواهم
خواهم که بدین دیده‌ی روشن گذری تو

از غایت خوبی که دگر چون تو نبینم
گویم که همانا ز جهانِ دگری تو

بخریده‌امت من به دل و جان و تو دانی
شاید که دل و جان من از غم بخری تو

زاندازه همی بگذرد این رنج و تو از من
چون بشنوی آن قصه ، بدان برگذری تو

از خود خبرم نیست شب و روز ، ولیکن
دارم خبر از تو که ز من بی‌خبری تو

سرمایه‌ی این عمر ، سر است و جگر و دل
رنج دل و خون جگر و درد سری تو

چون زهر دهی پاسخ و چون شهد خورم من
وین از تو نزیبد که به دولت شکری تو ...

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 6 2017-03-05T04:52:37+01:00 2017-03-05T04:52:37+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1144 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════ای تُرکِ ماهروی ! ندانم کجا شدیپیوسته‌ی که گشتی کز من جدا شدی ؟درد دلا که بنده‌ی دیگر کسی نشدوآنگه شدی که بر دل من پادشا شدیبیگانه گشتن از من چون در سر تو بودبا جان من به مهر چرا آشنا شدی ؟آنگه بریدی از من جمله که بارهاگفتم به مردمان که تو جمله مرا شدیای تیرِ راست ! چون بزدی بر نشانه زخم ؟وی ظنِّ نیک من ! به چه معنی خطا شدی ؟آری همه گله نکنم چون شدی ز دستتا خود همی به زاری گویم کجا شدیامروزم ار ز هجر زدی در دو دیده خاکبس شب که تو به وصل در او توتیا شدی
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
ای تُرکِ ماهروی ! ندانم کجا شدی
پیوسته‌ی که گشتی کز من جدا شدی ؟

درد دلا که بنده‌ی دیگر کسی نشد
وآنگه شدی که بر دل من پادشا شدی

بیگانه گشتن از من چون در سر تو بود
با جان من به مهر چرا آشنا شدی ؟

آنگه بریدی از من جمله که بارها
گفتم به مردمان که تو جمله مرا شدی

ای تیرِ راست ! چون بزدی بر نشانه زخم ؟
وی ظنِّ نیک من ! به چه معنی خطا شدی ؟

آری همه گله نکنم چون شدی ز دست
تا خود همی به زاری گویم کجا شدی

امروزم ار ز هجر زدی در دو دیده خاک
بس شب که تو به وصل در او توتیا شدی ...

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 5 2017-03-05T04:41:04+01:00 2017-03-05T04:41:04+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1143 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من !وی سوسن و گل و سمن و مهر و ماه من !ای جانِ دل عزیزتر از هر دویی و هستایزد بر این که دعوی کردم گواه منای دوست ! بی‌گناه مرا متهم کنیجز دوستیّ خویش چه دانی گناه من ؟ای مهر و ماه ! چند کشم در غم تو آه ؟ترسم که مهر و ماه بسوزد ز آه منما هر دو پادشاهیم ار نیک بنگریممن پادشاه گیتی ، تو پادشاه منآباد شد زمانه ز جاه من و که دیداندر زمانه هرگز جاهی چو جاه من ؟باک از سپاه دشمن کی باشدم چو هستگردون و مهر و ماه و ستاره سپاه من ؟ا
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من !
وی سوسن و گل و سمن و مهر و ماه من !

ای جانِ دل عزیزتر از هر دویی و هست
ایزد بر این که دعوی کردم گواه من

ای دوست ! بی‌گناه مرا متهم کنی
جز دوستیّ خویش چه دانی گناه من ؟

ای مهر و ماه ! چند کشم در غم تو آه ؟
ترسم که مهر و ماه بسوزد ز آه من

ما هر دو پادشاهیم ار نیک بنگریم
من پادشاه گیتی ، تو پادشاه من

آباد شد زمانه ز جاه من و که دید
اندر زمانه هرگز جاهی چو جاه من ؟

باک از سپاه دشمن کی باشدم چو هست
گردون و مهر و ماه و ستاره سپاه من ؟

افکنده گشته دشمن و افتاده دوست مست
در رزمگاه من بُود و بزمگاه من

حق ، دستیار من شد و من دستیار عدل
من در پناه ایزد و دین در پناه من

من شادمان ز بخت و ز من ملک شادمان
من نیکخواه خلق و فلک نیکخواه من ...

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 4 2017-02-25T02:58:09+01:00 2017-02-25T02:58:09+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1142 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════ای گشته دل من به هوای تو گرفتار !دل بر تو زیان کرد ؛‌ چه سود است ز گفتار ؟از غم ، دل جوشان مرا بار گران کردآن عنبر پُرجوش بر آن اَشْهَبِ پُربارای نرگس بیمار تو بر خواب چو نرگس !چشمم همه شب در غم بیمار تو بیدارتو سخت جفاکاری و من نیک وفاجومن سخت کم‌آزارم و تو نیک دل‌آزارهرچند که من بیش کنم پیش تو زاریتو بیش رَمی از من دلسوخته‌ی زارمنمای مرا رنج و مکن بر تن من جورکز جور تو و رنج تو تن گشت گرانبار ...═══════ * ═══════❖ #مسعود_سعد_سلمان
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
ای گشته دل من به هوای تو گرفتار !
دل بر تو زیان کرد ؛‌ چه سود است ز گفتار ؟

از غم ، دل جوشان مرا بار گران کرد
آن عنبر پُرجوش بر آن اَشْهَبِ پُربار

ای نرگس بیمار تو بر خواب چو نرگس !
چشمم همه شب در غم بیمار تو بیدار

تو سخت جفاکاری و من نیک وفاجو
من سخت کم‌آزارم و تو نیک دل‌آزار

هرچند که من بیش کنم پیش تو زاری
تو بیش رَمی از من دلسوخته‌ی زار

منمای مرا رنج و مکن بر تن من جور
کز جور تو و رنج تو تن گشت گرانبار ...

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 3 2017-02-25T02:57:14+01:00 2017-02-25T02:57:14+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1141 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════در بزم پادشا نگر این کار و بار گلوین باده بین شده به طرب دستیار گلگل چند ماه منتظر بزم شاه بودوز بهر آن دراز کشید انتظار گلدیدار گل شده‌ست همه اختیار خلقتا بزم شاه ساخت همه اختیار گلگلبن مُلَوَّن است چو دیبای هفت رنگتا لعل سبز گشت شعار و دِثار گلتا با مِیِ کهن ، گل نو سازوار شدگل پیشوای می شد و می پیشکار گلدر بزم تو گل است در آمیخته به همبا هم نثار زر بُود و هم نثار گلشاها همه ز شادی بزم رفیع توستاین سرخ‌رویی گل و این افتخار گلاز روزگار گل دل و جان شاد
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
در بزم پادشا نگر این کار و بار گل
وین باده بین شده به طرب دستیار گل

گل چند ماه منتظر بزم شاه بود
وز بهر آن دراز کشید انتظار گل

دیدار گل شده‌ست همه اختیار خلق
تا بزم شاه ساخت همه اختیار گل

گلبن مُلَوَّن است چو دیبای هفت رنگ
تا لعل سبز گشت شعار و دِثار گل

تا با مِیِ کهن ، گل نو سازوار شد
گل پیشوای می شد و می پیشکار گل

در بزم تو گل است در آمیخته به هم
با هم نثار زر بُود و هم نثار گل

شاها همه ز شادی بزم رفیع توست
این سرخ‌رویی گل و این افتخار گل

از روزگار گل دل و جان شاد و خرم است
یارب ! چه روزگار است این روزگار گل ...

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 2 2017-02-25T02:46:55+01:00 2017-02-25T02:46:55+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1140 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════در دل چو خیره خیره کند عشق خار خاربا رنج دیر دیر کند صبر دار داردر تن خزد ز بویه‌ی وصل تو مور موردر من جهد ز انده هجر تو مار مارسر درکشم به جامه در از شرم زیر زیرگریَم ز فُرقت تو دل‌آزار ، زار زاربر دیده‌ام چو اشک زند یار تیر تیرپیچان شوم چنانکه کنم جامه تار تارآویزدم نظر نظر اندر مژه مژهاز دانه دانه لؤلؤ دیده چو هار هارتا کی برآزماییَم ای دوست نیک نیک ؟!تا چند برگراییم ای یار ، بار بار ؟!گل گل فتاده بر دو رخ من رده ردهتا تازه تازه در جگرم خَست خار خار
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار
با رنج دیر دیر کند صبر دار دار

در تن خزد ز بویه‌ی وصل تو مور مور
در من جهد ز انده هجر تو مار مار

سر درکشم به جامه در از شرم زیر زیر
گریَم ز فُرقت تو دل‌آزار ، زار زار

بر دیده‌ام چو اشک زند یار تیر تیر
پیچان شوم چنانکه کنم جامه تار تار

آویزدم نظر نظر اندر مژه مژه
از دانه دانه لؤلؤ دیده چو هار هار

تا کی برآزماییَم ای دوست نیک نیک ؟!
تا چند برگراییم ای یار ، بار بار ؟!

گل گل فتاده بر دو رخ من رده رده
تا تازه تازه در جگرم خَست خار خار

غم کم خورم که هست زیانکار خیر خیر
دل خوش کنم که هست جفاکار یار یار

از راه‌ها که هست مخوف است راه راه
وز کارها که هست نه خوب است کار کار

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
مسعود سعد سلمان - غزل 1 2017-02-22T02:32:46+01:00 2017-02-22T02:32:46+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1139 نارام -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------════════════════گفتم که چند صبر کنم ای نگار ؟! گفتتا هست عمر ، گفتم رنجه مدار گفتبی رنج عشق نبود ، گفتم نیَم به رنجفرسوده چند باشد از این ای نگار ؟! گفتجز انتظار روی ندارد تو را همیگفتم شدم هلاک من از انتظار گفتاین روزگار با تو بد است ؛ این از او شناسگفتم که نیک کِی شودم روزگار گفتچون گشت زایل این سَخَطِ شهریارِ رادگفتم که کِی شود سخط شهریار گفتچون بخت رام گردد تا تو رسی به کامگفتم که بخت کی شودم جفت و یار گفتآمرزشی بخواه شود عفو جرم تواین گفت در کریم نبی کردگار گفت══
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
گفتم که چند صبر کنم ای نگار ؟! گفت
تا هست عمر ، گفتم رنجه مدار گفت

بی رنج عشق نبود ، گفتم نیَم به رنج
فرسوده چند باشد از این ای نگار ؟! گفت

جز انتظار روی ندارد تو را همی
گفتم شدم هلاک من از انتظار گفت

این روزگار با تو بد است ؛ این از او شناس
گفتم که نیک کِی شودم روزگار گفت

چون گشت زایل این سَخَطِ شهریارِ راد
گفتم که کِی شود سخط شهریار گفت

چون بخت رام گردد تا تو رسی به کام
گفتم که بخت کی شودم جفت و یار گفت

آمرزشی بخواه شود عفو جرم تو
این گفت در کریم نبی کردگار گفت

═══════ * ═══════
❖ #مسعود_سعد_سلمان
]]>
شهریار - شعروگرافی 3 2017-02-22T02:30:32+01:00 2017-02-22T02:30:32+01:00 tag:http://best--poems.mihanblog.com/post/1138 نارام ════════════════کُلَه جا ماندش اینجا و نیامد دیگرش از پینیاید فی المثل آری گرش افتد کلاه اینجا═══════ * ═══════❖ #شهریار

════════════════
کُلَه جا ماندش اینجا و نیامد دیگرش از پی
نیاید فی المثل آری گرش افتد کلاه اینجا

═══════ * ═══════
❖ #شهریار ]]>