شعرانه ------------------------------------------- ای مرغ سحر ! عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد ✽ ✽ ✽ این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند کان را که خبر شد ، خبری باز نیامد ------------------------------------------- http://best--poems.mihanblog.com 2017-11-25T03:48:41+01:00 text/html 2017-11-16T04:06:32+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● تک‌بیت‌ها http://best--poems.mihanblog.com/post/1230 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font></font><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></font></font></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>════════════════</font></font></font></font><br></div><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#6666CC">در هیچکس به چشم حقارت نظر مکن<br>تا در تو هم به دیده‌ی تحقیر ننگرند</font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br><b><font color="#00CCCC">────────────────</font></b><br><font color="#CC0000">احتیاط ما چه سنجد پیش تقدیرِ اله؟<br>چون تو را چون گوی گردون کرد چوگان ازل</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#00CCCC">────────────────</font></b><br></font><font color="#6666CC">آنکس که به بندگی قرارش باشد<br>با نیک و بدِ خلق چه کارش باشد؟</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#00CCCC">────────────────</font></b><br></font></font><font color="#CC0000">شرم باد از حضرت حق، آدمی را هر سحر<br>کو به خواب غفلت است و حمدگویان فاخته</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#00CCCC">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#CC6600"><font color="#6666CC">مقام خوب و دلجوی است فردوس<br>ولیکن رونق کویَت ندارد!</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#CC6600"><font color="#6666CC"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#00CCCC">────────────────</font></b><br></font></font><font color="#CC0000">از دوست به مرگ آنچنانم خرسند<br>صد تحفه دهم اگر کنونم بکشند!</font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#CC6600"><font color="#6666CC"><br></font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font><font color="#33CCFF"><b>❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</b></font></font></div></div> text/html 2017-11-11T02:31:45+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● مثنوی http://best--poems.mihanblog.com/post/1229 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br>════════════════</font></font></font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#666600"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">عیب کسان منگر و احسان خویش<br>دیده فرو کن به گریبان خویش<br><br>آینه، روزی که بگیری به دست<br>خود شکن آن روز؛ مشو خودپرست<br><br>خویشتن‌آرای مشو چون بهار<br>تا نکند در تو طمع روزگار</font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF"><font color="#000000"><font color="#336666"><br></font></font></font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═</font></font></font></font>══════ * ══════</font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><div align="center"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></div></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b> text/html 2017-11-08T02:31:38+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● غزل ۳ http://best--poems.mihanblog.com/post/1228 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br>════════════════</font></font></font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">ای طالبی که دعویِ عشق خدا کنی!<br>در غیر او، نظر به محبت چرا کنی؟<br><br>از جستجوی غیر تو بیگانه شو، اگر<br>خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی<br><br>حقّا که شور و ولوله در آسمان فتد<br>آنگه که تو ز بیم خدا ربّنا کنی<br><br>ملک بهشت، از تو شود گر ز روی عجز<br>خود را فدای خاطر یک بینوا کنی<br><br>انصاریا! چو روز شوی روشن، ار شبی<br>خود را به عجز بر در سلطان، گدا کنی</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF"><font color="#000000"><font color="#336666"><br></font></font></font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═</font></font></font></font>══════ * ══════</font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><div align="center"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></div></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b> text/html 2017-11-08T02:29:14+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● غزل ۲ http://best--poems.mihanblog.com/post/1227 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br>════════════════</font></font></font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">دلا! در کار حق می‌کن نظرها<br>که در راه تو می‌بینم خطرها<br><br>گُشا از خواب غفلت چشم، تا من<br>به گوشِ هوشِ تو گویم خبرها<br><br>نگر در خلق؛ گورستان فکنده<br>ز یک تیرِ فنا، جمله سپرها<br><br>بسا شاهانِ مَه‌روی‌اند در خاک<br>کز ایشان در جهان مانده اثرها<br><br>معاصی، زهر و قهر از تو نموده<br>به کام نفس تو همچو شکرها<br><br>گذرگاهی‌ست این دنیای فانی<br>نیاید مرد عاقل در گذرها<br><br>چو در پیش است مرگ، ای پیر انصار!<br>تماشای جهان کن در سفرها</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF"><font color="#000000"><font color="#336666"><br></font></font></font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═</font></font></font></font>══════ * ══════</font></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><div align="center"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></div></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b> text/html 2017-11-05T02:05:48+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۶ http://best--poems.mihanblog.com/post/1226 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">یا رب! ز کَرم به حال من رحمت کن<br>بر این دل ناتوان من رحمت کن<br><br>در سینه‌ی دردمند من راحت نِه<br>بر دیده‌ی اشکبار من رحمت کن</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">مقصود دل و مرادِ جانی، عشق است<br>سرمایه‌ی عمر و زندگانی عشق است<br><br>آن عشق بُود کز او بقا یافته خضر<br>یعنی که حیات جاودانی عشق است<br></font></font><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">یا رب! دل پاک و جان آگاهم دِه<br>آهِ شب و گریه‌ی سحرگاهم ده<br><br>در راه خود، اول ز خودم بیخود کن<br>بیخود چو شدم، ز خود به خود راهم ده</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-11-04T03:04:00+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۵ http://best--poems.mihanblog.com/post/1225 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">نِی از تو حیات جاودان می‌خواهم<br>نی عیش و تنعم جهان می‌خواهم<br><br>نی کام دل و راحتِ جان می‌خواهم<br>هر چیز رضای توست، آن می‌خواهم</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">دل، درد تو را به جان مداوا نکند<br>در عشق تو، جان ز غم محابا نکند<br><br>ما راز غمت به کس نگوییم، اگر<br>بوی جگر سوخته رسوا نکند!<br></font></font><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">یا رب! ز رهِ راست نشانی خواهم<br>از ماده‌ی آب و خاک، جانی خواهم<br><br>از نعمت خود چو بهره‌مندم کردی<br>در شکرگزاریت زبانی خواهم</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-11-01T02:29:43+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۴ http://best--poems.mihanblog.com/post/1224 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">با صُنع تو هر مورچه رازی دارد<br>با شوق تو هر سوخته سازی دارد<br><br>ای خالق ذوالجلال! نومید مکن<br>آن را که به درگهت نیازی دارد</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">گشتم به هوس، گردِ بد و نیک، بسی<br>حاصل نشد از عمر مرا جز هوسی<br><br>تا می‌ماند ز عمر، یا رب! نفسی،<br>دریاب؛ که جز تو نیست فریادرسی<br></font></font><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">من بی تو دَمی قرار نتوانم کرد<br>احسان تو را شمار نتوانم کرد<br><br>گر بر تن من زبان شود هر مویی<br>یک شکر تو از هزار نتوانم کرد</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-31T02:15:40+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۳ http://best--poems.mihanblog.com/post/1223 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">خون شد دلِ مسکین ز جگرخواری دل<br>هم بگذرد ایام غم و خواریِ دل<br><br>شادم که به خواب دیدمش ناگاهی<br>گوئی اثری نمود بیداری دل</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">با خلق میامیز که مغرور شوی<br>در خلق بمانیّ و از آن دور شوی<br><br>با خلقِ‌جهان مگو تو راز دل خویش؛<br>درمان نتوانند و تو رنجور شوی<br></font></font><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">اندر رهِ فقر، دیده نادیده کنند<br>هرچه نه حدیث اوست، نشنیده کنند<br><br>خاک ره او باش که شاهان جهان<br>خاک قدمش چو سُرمه در دیده کنند</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-30T02:52:40+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۲ http://best--poems.mihanblog.com/post/1222 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">گر دامنِ دیدار تو در چنگ آید<br>سهل است که پای عمر بر سنگ آید<br><br>هرچند گدای کوی عشقم حقّا<br>از جمله جهان بی تو مرا ننگ آید</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">یاد تو، انیسِ خاطرِ غمگینم<br>بی یاد تو با هیچکسی ننشینم<br><br>بر یاد تو، فریاد تو دارم شب و روز<br>شمع غم توست بر سر بالینم<br></font></font><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">ما را سر و سودای کسی دیگر نیست<br>در عشق تو پروای کسی دیگر نیست<br><br>جز تو، دگری جای نگیرد در دل<br>دل جای تو شد؛ جای کسی دیگر نیست</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-28T04:51:04+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۱ http://best--poems.mihanblog.com/post/1221 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">تا چند بر این نفسِ هوا تکیه کنی؟<br>درد است به امّید دوا تکیه کنی<br><br>برخیز ز بسترِ مرادِ دل خویش<br>بر بالشِ رحمت خدا تکیه کنی</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">از بی‌ادبی، کسی به جایی نرسید<br>دُرّی‌ست ادب، به هر گدایی نرسید<br><br>سررشته‌ی ملکِ پادشاهی ادب است<br></font></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">تا چیست که جز به پادشایی نرسید...</font></font><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">تا در ره عشق او مجرد نشوی<br>هرگز ز خودیّ خویش، بیخود نشوی<br><br>دنیا همه بند توست بر درگه او<br>در بند قبول باش تا رد نشوی</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-26T03:36:08+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱۰ http://best--poems.mihanblog.com/post/1220 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟<br>فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟<br><br>دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی<br>دیوانه‌ی تو، هر دو جهان را چه کند؟</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">درویش! برو حقّ عبادت بگزار<br>شکر کرمش در همه ساعت بگزار<br><br>ای آنکه توانگریّ و نعمت داری!<br>شکرانه‌ی نعمتش به طاعت بگزار</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">ای واقف اسرار ضمیر همه‌کس<br>در حالت عجز، دستگیر همه‌کس<br><br>از هر گنهم توبه دِه و عذر پذیر<br>ای توبه‌ده و عذرپذیر همه‌کس</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-25T04:37:04+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۹ http://best--poems.mihanblog.com/post/1219 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">ای دل! تو ز خلق، هیچ یاری مطلب<br>وز شاخِ برهنه سایه‌داری مطلب<br><br>عزت ز قناعت است و خواری به طلب؛<br>با عزت خود بساز و خواری مطلب</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">با داده‌ی حق اگر تو راضی باشی،<br>از همچو وی‌ای کِی متقاضی باشی؟<br><br>راضی شو و خوش باش که یک هفته‌ی دور<br>مستقبلی آید که تو ماضی باشی</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">یا رب! ز شراب عشق سرمستم کن<br>یکباره به بندِ عشق، پابستم کن<br><br>از هرچه ز عشق خود، تهیدستم کن<br>در عشق خودت نیست کن و هستم کن</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-24T03:35:28+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۸ http://best--poems.mihanblog.com/post/1218 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">به ظاهر راست رو؛ اینَت شریعت<br>به باطن صاف شو؛ اینت طریقت<br><br>چو ظاهر را به باطن راست کردی<br>خدا بین شو ز دل؛ اینت حقیقت</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">بازی بودم پریده از عالمِ راز<br>باشد که برم ز شیْب، صیدی به فراز<br><br>اینجا چو کسی نیافتم محرم راز<br>زآن در که درآمدم، برون رفتم باز</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">هر کس که همیشه بر مرادِ دل رفت<br>از خانه‌ی عمر خویش، بی‌حاصل رفت<br><br>وآن کس که برای نفْس، برگشت ز حق<br>سرگشته و حیران شد و بر باطل رفت</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-23T02:22:34+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۷ http://best--poems.mihanblog.com/post/1217 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">عیب است بزرگ برکشیدن خود را<br>وز جمله‌ی خلق، برگزیدن خود را<br><br>از مردمک دیده بباید آموخت<br>دیدن همه‌کس را و ندیدن خود را</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت<br>از من خبرت که بینوا خواهی رفت<br><br>بنگر چه کسیّ و از کجا آمده‌ای<br>می‌دان که چه می‌کنی، کجا خواهی رفت</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">با عشق جمال ما اگر همنفسی،<br>یک حرف بس است بین ما و تو کسی<br><br>تا با تو توییّ توست، بر ما نرسی<br>در ما تو گهی رسی که بر ما برسی</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-21T02:30:09+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۶ http://best--poems.mihanblog.com/post/1216 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">ای جانِ تو در پی هوا گشته گرو!<br>بنشین پی کار خویش و بسیار مدو<br><br>زیرا که نمی‌خرند در رسته‌ی عشق<br>صد جان مقدس و مطهر به دو جو</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">اندر رهِ حق، تصرف آغاز مکن<br>چشم بد خود به عیب کس باز مکن<br><br>سرّ دل هر بنده خدا می‌داند<br>خود را تو در این میانه انباز مکن</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">عمرم به غمِ دنییِ دون می‌گذرد<br>هر لحظه ز دیده سیل خون می‌گذرد<br><br>شب، خفته و روز، مست و تا چاشت، خمار<br>اوقات شریف بین که چون می‌گذرد...</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-20T04:31:24+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۵ http://best--poems.mihanblog.com/post/1215 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">دنیا طلبا! تو در جهان رنجوری<br>عُقبی طلبا! تو از حقیقت دوری<br><br>مولا طلبا! که داغ مولا داری،<br>اندر دو جهان مظفر و منصوری</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">شرط است که چون مردِ رهِ درد شوی<br>خاکی‌تر و ناچیزتر از گَرد شوی<br><br>هر کو ز مراد کم کند، مرد شود<br>کم کن الفِ مراد تا مرد شوی</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">صد سال در آشتم اگر مَحْل بُود،<br>آن آتش سوزنده مرا سهل بود!<br><br>با مردمِ نااهل، مبادا صحبت<br>کز مرگ بَتَر صحبتِ نااهل بود</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-18T06:11:40+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۴ http://best--poems.mihanblog.com/post/1214 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">بی حکم تو چرخ، یک زمانی نبُود<br>بی امر تو خلق را زبانی نبود<br><br>گر بگذری از کرده و ناکرده‌ی من<br>من سود کنم؛ تو را زیانی نبود</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">خواهی که در این زمانه مردی گردی<br>اندر رهِ دین، صاحب دردی گردی<br><br>روزان و شبان به گردِ مردان می‌گرد؛<br>مردی گردی چو گردِ مردی گردی</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">در راه خدا دو کعبه آمد حاصل:<br>یک کعبه‌ی صورت است و یک کعبه‌ی دل<br><br>تا بتوانی، زیارت دل‌ها کن<br>کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-17T06:08:55+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۳ http://best--poems.mihanblog.com/post/1213 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">مست توام؛ از جرعه و جام آزادم<br>مرغ توام؛ از دانه و دام آزادم<br><br>مقصود من از کعبه و بتخانه تویی<br>ور نه ، من از این هر دو مقام آزادم</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">از صبح وصال، بی‌خبر بود عدم<br>آنجا که من و عشق تو بودیم به هم<br><br>روزانه اگر کسی نبینم همدم<br>شب هست مرا غمت چه از بیش و چه کم</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">یا رب! ز تو آنچه من گدا می‌خواهم<br>افزون ز هزار پادشا می‌خواهم<br><br>هر کس ز درِ تو حاجتی می‌خواهد<br>من آمده‌ام از تو، تو را می‌خواهم</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-16T02:49:17+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۲ http://best--poems.mihanblog.com/post/1212 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">من بنده‌ی عاصیم، رضای تو کجاست؟<br>تاریک دلم، نور ضیاء تو کجاست؟<br><br>ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی<br>آن بَیْع بُود، لطف و عطای تو کجاست؟</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید<br>از حال بهشتیان مرا ننگ آید<br><br>ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند<br>صحرای بهشت، بر دلم ننگ آید</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">عاشق چو دل از وجود خود برگیرد<br>اندر دو جهان، دو زلف دلبر گیرد<br><br>بالله، عجب نباشد از دلبر او<br>کو را به کمال لطف در بر گیرد</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div> text/html 2017-10-15T05:17:32+01:00 best--poems.mihanblog.com نارام خواجه عبدالله انصاری ● رباعیات ۱ http://best--poems.mihanblog.com/post/1211 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">-------- ‍‍‍{ ✿</font></font></font></font>❀✿ } --------</font></font></font></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">════════════════<br></font></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">یا رب! دل ما را تو به رحمت جان دِه<br>درد همه را به صابری درمان ده<br><br>این بنده چه داند که چه می‌باید جست؟<br>داننده تویی؛ هر آنچه دانی، آن ده</font></b><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#993300">هر کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟<br>فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟<br><br>دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی<br>دیوانه‌ی تو، هر دو جهان را چه کند؟</font></font><br><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#FF6666">────────────────</font></font></font></b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066">پیوسته دلم، دَم از رضای تو زند<br>جان در تن من، نفس برای تو زند<br><br>گر بر سر خاک من گیاهی روید<br>از هر برگش، بوی وفای تو زند</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-Koodak">═══════ * ═══════</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#33CCFF">❖ #خواجه_عبدالله_انصاری</font></b></font></div>